VAELLUKSEN MM – NORDIC HIKING WORLD CHAMPIONSHIPS KILPAILUN SÄÄNNÖT

1. KILPAILU

Vaelluksen MM – Nordic Hiking World Championships:n tarkoituksena on ylläpitää ja edistää erävaellustaitojen säilymistä ja kehittymistä sekä verrata osanottajien erävaellustaitoja ja -tietoja sekä fyysistä suorituskykyä.

Kilpailun järjestämisoikeus on Suomen Erävaelluskilta ry:llä tai muulla kilpailuluvan myöntäjän hyväksymällä ja nimeämällä yhteisöllä tai yhteistyösopimuksen laatineilla.

Kilpailun järjestämisoikeus haetaan Suomen Erävaelluskilta ry:ltä vähintään kaksi vuotta ennen aiottua kilpailuaikaa.

Lisätietoa järjestämisoikeuteen liitettävistä asiakirjoista antaa Suomen Erävaelluskilta ry

Suomen Erävaelluskilta ry valitsee seuraavan kilpailunjärjestäjän.

Kilpailun ajankohta ja paikkakunta julkaistaan, kun järjestelysopimus on solmittu.

Järjestämissopimuksessa voidaan asettaa sarjakohtaisia kiintiöitä osanottajien, kansallisuuden, iän tai sukupuolen mukaan. MM –kilpailu järjestetään vuosittain.

Suomen Erävaelluskilta ry pitää itsellään oikeuden järjestää halutessaan vaelluksen MM-kilpailun.

2. OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN

MM-kilpailuihin osallistumisoikeus on kaikilla luonnollisilla henkilöillä, joiden tuleepyydettäessä todistaa henkilöllisyytensä. Tuomarineuvosto voi kuitenkin evätä kilpailijan osallistumisoikeuden MM-kilpailuihin, mikäli kilpailijan henkiset tai fyysiset valmiudet eivät ole riittävät suoriutumaan kilpailusta.

Järjestäjällä on oikeus rajoittaa osanottajamäärää, jolloin ilmoittautumisjärjestys ratkaisee mukaan pääsyn. Edellisen vuoden MM-kilpailun kunkin sarjan kymmenen (10) parasta partiota saavat osallistumisoikeuden MM-kilpailuun, mikäli partiot ovat ilmoittautuneet määräaikaan mennessä.

Tarvittaessa Suomen Erävaelluskilta ry tai sen nimeämä edustaja/kilpailuluvan haltija voi järjestää erilliset esikarsintakilpailut, mistä on mahdollisuus ansaita osallistumisoikeus vaelluksen MM-kilpailuun.

Kilpailun valvoja voi myöntää erikoisluvan järjestäjäyhteisön edustajien osallistumiseen MM-kilpailuun.

2.1Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu kilpailun kotisivuilla tai kilpailukutsussa mainitulla tavalla määräaikaan mennessä.

Ilmoittautuminen on pätevä, kun osanottomaksu on suoritettu määräaikaan mennessä.

Tapahtuman järjestäjä määrittelee osanottomaksut vähintään neljä (4) kuukautta ennen kilpailun alkamista ja se ilmoitetaan kilpailun kotisivuilla.

Ilmoittautuessa on mainittava seuraavat asiat:

Kilpailuun osallistuvan partion jäsenten täydelliset nimet

Kotiosoite ja maa, jota partio edustaa

Partion nimi

Osallistumissarja

Kilpailun ennakko-ohjeen lähetysosoite.

Jälki-ilmoittautuneilta ja osallistumismaksun myöhässä maksaneilta peritään enintään kaksinkertainen osanottomaksu. Järjestäjä vahvistaa osallistumisoikeuden lähettämällä säännöt ja ennakko-ohjeet kilpailuun hyväksytyille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kilpailun alkua valitsemallaan tavalla.

Mikäli partio peruuttaa ilmoittautumisensa ennen ilmoittautumisajan umpeutumista, peritään palautettavasta osanottomaksusta toimistokulut, jonka määrittelee kilpailun järjestäjä.

Jos peruutus tapahtuu ilmoittautumisajan jälkeen, osanottomaksusta palautetaan puolet. Lääkärintodistuksen perusteella palautetaan koko osanottomaksu vähennettynä toimistokuluilla. Lääkärintodistus on toimitettava kilpailun johtajalle viikon kuluessa kilpailun alkamisesta.

3. KILPAILUKUTSU

Kilpailun järjestämisestä tiedotetaan kilpailukutsulla, joka julkaistaan Vaelluksen MM – Nordic Hiking World Championships verkkosivuilla ja järjestäjien valitsemissa medioissa viimeistään neljä (4) kuukautta ennen tapahtumaa.

Kutsussa on mainittava kilpailun järjestäjä, kilpailupäivämäärät, kilpailusarjat, ilmoittautumisaika ja kilpailun kotisivujen osoite.

4. KILPAILUN KESTO, SARJAJAKO, REITTIPITUUDET JA PARTIOIDEN KOKOONPANO

Kilpailu kestää noin 3 vuorokautta. Osallistuminen tapahtuu MM-sarjoissa kahden (2) hengen partioina.

Kilpailusarjat ovat seuraavat:

• Mestaruus-sarja

Tasoluokitus: Vaativa. Reitin pituus on noin 80-120 km

• Haastajasarja

Tasoluokitus: Osaamista mittaava. Reitin pituus on noin 60-80 km

Edellä mainitut sarjat voivat sisältää: Naisten, nuorten ja veteraanien kilpailusarjat.

Reittien pituudet riippuvat kilpailun aikataulusta, maastosta, tehtävistä ja paikallisista olosuhteista.

5. KILPAILUOHJEET

Ohjeet käsittävät ennakko-ohjeen ja kilpailuohjeen.

5.1 Ennakko-ohje

Ennakko-ohje on lähetettävä osallistujille vähintään kahta (2) viikkoa ennen kilpailun alkua ja niissä on ilmoitettava seuraavat seikat:

Kokoontumisaika ja –paikka

Kilpailun kesto, aikataulu

Leimausjärjestelmä

Mahdolliset varusteiden valintaan vaikuttavat seikat (tulentekomahdollisuus, vesistön ylitys jne.)

Mahdolliset kuljetukset kilpailupaikalle

Osanottajien vakuuttaminen

Osanottajien, huoltajien ja yleisön oikeus liikkumiseen kilpailualueella

Mahdolliset vastuukysymykset

Kilpailussa suositeltava varustus

5.2 Kilpailuohje

Kilpailuohje jaetaan osallistujille kilpailupaikalla ilmoittautumisen yhteydessä.

Kilpailuohjeessa ilmoitetaan:

Kilpailunjohtajan, tuomarineuvoston puheenjohtajan ja jäsenten nimet

Päätoimihenkilöt ja heidän tehtävänsä

Lähtöpaikka

Lähetystapa

Kilpailun aikataulu

Kilpailureittien ja mahdollisten pikataipaleiden pituudet

Tiedot käytettävistä kartoista

Rastien merkintä maastossa

Rajoitukset (tulenteko yms.)

Mahdolliset varomääräykset

Yöpymisten järjestelyt ja ohjeet

Kuljetukset

Ilmoittautumismääräykset keskeyttäneille

Osanottajaluettelo

Pesumahdollisuudet ja varusteiden säilytys

Lääkintähuolto

Mahdolliset poikkeamat kilpailusäännöistä

Muut mahdolliset ohjeet (esim. huomautusten tekeminen havaituista rikkeistä).

Tehtävien yleiset arvosteluperusteet

6. KILPAILUN SUORITTAMINEN

Kilpailu suoritetaan parivaelluskilpailuna kilpailun järjestäjän rajaamalla alueella ja asettamana aikana. Kilpailu koostuu järjestäjän asettamista tehtävä- ja suunnistusrasteista. Ratamestari vastaa rastien sijoituksesta ja alueen vaelluskelpoisuudesta. Vaelluksen MM – Nordic Hiking World Championships kilpailukielenä toimivat englanti ja suomi.

6.1 Kilpailureitti

Saadakseen hyväksytyn suorituksen partion on kuljettava yhdessä kaikki varusteet mukanaan annetussa määräajassa järjestäjän asettamat varsinaiset rastit. Kilpailuun voi sisältyä vapaaehtoisia lisärasteja. Partion hajaantuminen kilpailun aikana näköyhteyttä kauemmaksi ja kaikenlaisen ulkopuolisen avun tai apuvälineistön käyttö ilman kilpailuohjeissa mainittua lupaa on kielletty. Kilpailun järjestäjällä on oikeus antaa paikallisista olosuhteista johtuvia erillisohjeita tai muuttaa kilpailureittejä. Mikäli partion jäsen joutuu keskeyttämään kilpailun, koko partion kilpailu keskeytyy.

6.2 Rastien merkitseminen

Rastit piirretään valmiiksi karttoihin tai osanottajat piirtävät ne itse mallikartasta tai saamastaan karttakopiosta. Rastinmääritteet annetaan erikseen kunkin päivän osalta. Maastossa rastit merkitään kilpailuohjeissa mainitun mukaisilla rastimerkeillä. Rastileiman puuttuminen tai kilpailukortin kadottaminen aiheuttaa kyseisen päivän kaikkien vaelluspisteiden menetyksen, ellei partio muutoin voi luotettavasti osoittaa käyneensä rastilla. Rastilla olevan tehtävän tekeminen ei riitä todisteeksi rastilla käynnistä. Kilpailukortti on pyydettäessä esitettävä järjestäjille ja se on luovutettava välittömästi yöpymisrastilla tai maaliin saavuttaessa.

6.3 Määräaika

Kunkin päivän osuudelle annetaan määräaika, jonka kuluessa partion on kuljettava reitti saavuttaakseen maksimipistemäärän. Määräajan ylittäminen aiheuttaa päivän vaelluspisteisiin yhden pisteen menetyksen kultakin alkavalta 15 minuutin ajanjaksolta ja ns. pikataipaleella (vaellussuunnistuksessa) kultakin alkavalta 5 minuutin ajanjaksolta. Järjestäjillä on oikeus asettaa kullekin päivälle aikaraja, jonka ylittäminen johtaa partion sulkemiseen kilpailusta. Tehtävärastien suoritusajat sisältyvät määräaikaan. Partio voi saada lisäaikaa ainoastaan kilpailun järjestäjien aiheuttamasta yli 3 minuutin viivästymisestä, josta partion on pyydettävä välittömästi merkintä rastipöytäkirjaan tai kilpailukorttiin. Rasteille voidaan asettaa aikajakso, missä ajassa tehtävä on suoritettava. Rastille voidaan asettaa myös aukeamis- ja sulkemisaika, jolloin rastille saapunut partio saa oikeuden tehtävän suorittamiseen, jotka annetaan rastinmääritteiden yhteydessä.

6.4 Kilpailun tehtäväalueet

Tehtävien aiheiden tulee liittyä olennaisesti vaellukseen jakaantuen:

• Vaellustietoihin ja -taitoihin (noin 80% maksimipisteistä) sisältäen

Ensiapu-, pelastuspalvelutoiminta

Luonnontuntemus ja -suojelu

• Suunnistus (noin 20 %)

Tehtävät eivät saa vaatia uhkarohkeutta tai kohtuuttomasti voimaa eikä niiden suorittaminen saa vaarantaa kilpailijoiden tai kilpailun henkilökunnan terveyttä tai henkeä. Partion on suoritettava tehtävät omatoimisesti kirjallisten tehtäväkäskyjen ja kilpailun järjestäjien antamien yhtenäisten ohjeiden mukaan.

Apuvälineitä saa käyttää tehtävissä vain tehtävänannon mukaisesti. Tehtävien tallentamiseen tarvitaan järjestäjän hakemuksesta ennakkoon antama lupa, joka tulee esittää pyydettäessä. Järjestäjä ohjeistaa matkapuhelimen käytön turvavälineenä. Järjestäjällä on oikeus keskeyttää partion suoritus, jos siihen sisältyy ilmeinen tapaturman vaara, tai se ylittää annetun määräajan tai jos partion käyttäytyminen on Vaelluksen MM – Nordic Hiking World Championships hengen vastaista.

6.5 Yöpyminen

Yöpyminen tapahtuu järjestäjän ohjeiden mukaan alueella, jolta poistuminen ilman järjestäjän lupaa on kielletty partion kilpailusta pois sulkemisen uhalla. Mikäli avotulen tekeminen on sallittu, sen tulee tapahtua järjestäjän ohjeiden mukaisesti ja sitä varten varatulla alueella. Yöpymisestä ja tulenteosta annettujen ohjeiden laiminlyönti aiheuttaa partion kyseisen suorituksen hylkäämisen.

6.6 Muut ohjeet ja säännöt

Kilpailija on velvollinen kilpailun aikana käyttäytymään seuraavien ohjeiden mukaisesti:

Kilpailijoiden on käyttäydyttävä reilua vaellushenkeä noudattaen.

Kilpailija on velvollinen auttamaan hätätilanteessa kanssakilpailijoita sekä osallistumaan tarvittaessa eksyneiden etsintään.

Kilpailussa noudatetaan suunnistuksen osalta soveltaen IOF:n (International orienteerin federation) kilpailusääntöjä.

Ensiaputehtävien arvostelussa noudatetaan soveltaen Punaisen Ristin maailmanjärjestön viimeisiä ohjeita.

Tehtävien arvostelu tapahtuu voimassa olevien lakien ja asetusten, viranomaisten viimeisten voimassa olevien ohjeiden ja alan kirjallisuuden perusteella sekä kunkin alan asiantuntijoiden yleisesti hyväksymään käytäntöön tukeutuen.

Arvosteluperusteiden täsmennykset ilmoitetaan tehtäväkäskyssä.

6.7 Sääntörikkomukset ja pistemenetykset

Partio suljetaan pois kilpailusta tuomarineuvoston päätöksellä:

Mikäli partio toimii järjestävän maan lakien ja ohjeistusten vastaisesti.

Partio käyttää hyväkseen ulkopuolista apua.

Vaarantaa yleistä turvallisuutta.

Jos partion jäsen poistuu tehtäväpaikalta luvatta suorituksen aikana

Partio esiintyy kilpailussa huumaavien tai vastaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

Järjestäjä mitätöi partion suorituksen kokonaan tai osittain seuraavissa tapauksissa:

Partio ei seuraa välineistä annettuja ohjeistuksia.

Partio hajaantuu siten, että vain toinen kilpailijoista käy rastilla.

Partio ei käy kaikilla rasteilla.

Partio ei suoriudu matkasta asetettuun aikarajaan mennessä.

Partio käyttäytyy epäasiallisesti tai kilpailuhengen vastaisesti.

Rikkomuksista epäiltyä partiota on aina kuultava ja päätöksestä on tiedotettava partiolle välittömästi.

7. KILPAILUN TULOKSET JA ARVOSTELU

Kilpailutehtävät arvostellaan erikseen kunkin kohdassa 6.4 mainitun tehtäväalueen osalta. Partion lopputulos saadaan laskemalla yhteen eri tehtäväalueiden pistemäärät. Tehtäväalueet tulee painottaa kohdan 6.4 mukaisesti. Mahdollisen tasatuloksen sattuessa paremmuuden ratkaisee tehtäväalueen 1 pistemäärä, seuraavaksi tehtäväalueen 2, jne. Lopullinen tulosluettelo löytyy järjestäjän internetsivuilta, jonka järjestäjä julkaisee viimeistään 14 vuorokauden kuluessa kilpailun päättymisestä. Tulosluettelosta käy esille kunkin partion kokonaispistemäärän lisäksi partion eri tehtävissä saavuttama pistemäärä. Oikeat vastaukset jaetaan jokaiselle kilpailuun osallistuneelle partiolle palkintojenjaon yhteydessä.

8. KILPAILUN VALVONTA JA TUOMARINEUVOSTO

Kilpailunvalvojan tai -valvojat nimeää kilpailuluvan myöntäjä järjestelysopimuksessa. Kilpailun järjestäjä on velvollinen ottamaan huomioon kaikki valvojien tekemät huomautukset. Kilpailunvalvojan on tarkastettava ja hyväksyttävä kilpailutehtävät ja kilpailua koskevat suunnitelmat. Valvojien tehtävänä on varmistua kilpailujen sääntöjenmukaisuudesta ja turvallisuudesta. Valvojilla on oikeus kieltää näiden sääntöjen vastaiset tehtävät ja järjestelyt.

Tuomarineuvostoon, jonka tehtävänä on käsitellä ja ratkaista mahdolliset vastalauseet ja sääntörikkomukset, kuuluvat kilpailuluvan myöntäjän nimeämä puheenjohtaja, järjestäjien nimeämä kilpailunjohtaja, kilpailun valvojat, ratamestari ja tehtäväjohtaja sekä kaksi (2) osanottajien edustajaa, jotka valitaan järjestäjien toimesta kokeneiden osanottajien joukosta.

9. VASTALAUSE JA TARKISTUSPYYNTÖ

Vastalauseet ovat tehtävä kirjallisesti. Järjestelyjä ja muita osanottajia koskeva vastalause on esitettävä kunkin päivän osalta tunnin kuluessa yöpymisrastille tai maaliin saapumisesta. Tulosluetteloa vastaan tehty vastalause on jätettävä viikon kuluessa tulosluettelon julkaisemisesta. Vastalausemaksu on yhtä suuri kuin partion osanottomaksu, joka palautetaan, jos vastalause hyväksytään. Tuomarineuvoston on ilmoitettava vastalauseesta tekemästään päätöksestä sekä sen perusteluista vastalauseen tekijälle välittömästi päätöksen tekemisen jälkeen. Partio voi tehdä tarkistuspyynnön oman tuloksensa tarkistamiseksi. Tuloksen tarkistuspyyntö ei ole vastalause ja se on maksuton. Mitalisijoihin vaikuttava tarkistuspyyntö on tehtävä kirjallisesti kilpailutoimistoon tunnin kuluessa kilpailun päättymisestä, muut viikon sisällä kilpailun päättymisestä kilpailun johtajalle. Järjestäjä on velvollinen käsittelemään tarkistuspyynnöt, mutta ennen palkintojenjakoa vain sellaiset, joilla on vaikutusta palkintosijoituksiin. Muut tarkistuspyynnöt on käsiteltävä 14 vuorokauden kuluessa kilpailusta.

10. MEDIA

Suomen Erävaelluskilta ry omistaa kaikki media/multimedia materiaalit, mitä kilpailuun liittyen tuotetaan.

11. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Muutokset näihin sääntöihin vahvistaa Suomen Erävaelluskilta ry:n Kiltakäräjät.

Nämä säännöt on vahvistettu Suomen Erävaelluskilta ry:n Kiltaneuvoston kokouksessa

8.1.2017.

Vuokatin Urheiluopisto Copyright 2011